Osallistava hoito- ja
kasvatussuunnitelma


Arki

Toiminta

Osallistava hoito- ja kasvatussuunnitelma

Perhekodissamme on käytössä lasta osallistava hoito- ja kasvatussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on konkretisoida asiakassuunnitelmaan kirjatut tavoitteet arkipäivän tavoitteiksi ja kuvata yksityiskohtaisesti sitä, miten lapsen tarpeisiin perhekodissamme vastataan. Suunnitelmallisuus takaa laadukkaan ja lapsen edun mukaisen hoidon ja kasvatuksen perhekodissamme. Lapsen osallisuuden toteutumiseen on kiinnitetty suunnitelmassa erityistä huomiota. Osallistavan hoito-ja kasvatussuunnitelman keskiössä lapsi nähdään oman elämänsä asiantuntijana ja päämääränä on lapsen eheytyminen askel askeleelta kaikilla hänen hyvinvointinsa osa-alueilla. Osallisuus suunnitelman teossa tarjoaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä ja antaa hänelle kokemuksia kuulluksi tulemisesta. Parhaimmillaan osallisuus motivoi lasta sitoutumaan omien tavoitteidensa saavuttamiseen, lisää lapsen elämänhalua ja -hallintaa sekä kasvattaa lapsen itsetuntoa.Lasta kannustetaan osallistumaan suunnitelman tekoon ja osallisuuden keinot sekä läpikäytävät teemat valitaan lapsen ikä, mielenkiinnon kohteet, voimavarat ja persoonalliset tekijät huomioiden. Yhdessä lapsen kanssa pyritään löytämään keinot, jotka motivoivat lasta itseään parhaiten omien asioidensa läpikäymiseen ja suunnittelemiseen. Näitä keinoja ovat muun muassa keskustelut, hevostoiminta, valokuvaus ja muut erilaiset luovat menetelmät sekä opiskelijayhteistyössä hoito- ja kasvatussuunnitelman tueksi kehitetty perhekodin oma peli ”Minun Taival”.